تبلیغات
سازمان پیشتازان و فرزانگان دبیرستان فرهنگ محقق( خبرنگار پانا) - اموزش مقدماتی پیشتازان
 

اموزش مقدماتی پیشتازان

نوشته شده توسط :نیما محمدی
یکشنبه 17 بهمن 1395-09:41 ب.ظ

الف) منشاء : قرار گرفتن مبداء و منشاء آرم از یك نقطه ، نماد آن است كه سازمان از اصول و مبانی پایدار و ثابت الهی سرچشمه گرفته است .

 

ب) گلبرگهای دو بخش راست و چپ آرم ، نوعی حالت پشتیبانی از گلبرگهای میانی و نیروبخشی به آن را القاء می كند كه نمادی از بستری برای حمایت از رشد و شكوفایی و رسیدن به كمال می باشد .

ج) قلم در میان گلبرگها معرف دانش آموزی بودن وظایف و مأموریتهای سازمان می باشد .
د) دوازده بخشی بودن آرم ، نشانه ای از دوازده منش اصلی سازمان و تشكیلات است و نشانه ای از كار گروهی و حمایت از فعالیت تشكلهای دانش آموزی است .
ه) رنگ سبز گل ، نشانه ای از اسلام و پرچم مقدس جمهوری اسلامی ایران می باشد و به علت ویژگیهای بصری و مفهومی ، نمادی از رشد ، پویایی ، آرامش ، تعادل و حركت بسوی كمال را بیان می كند .
2- موج : 
شكل موج (قوس سینوسی) به معنای حركت و تكاپو است كه باعث آرامش روح و روان می شود . حركت موج ضمن القای هماهنگی نشان دهندة آب است كه به عنوان نعمت خداوندی و سنبل رشد و حركت بوده و موسیقی واری آن موجب شادابی و آرامش روح و روان می شود .
بافت موج : بافت موج كه نشان دهنده طناب است ، اشاره ای می باشد به یكی از وسائل اصلی كارهای عملی تشكیلات ، شكل طناب ضمن بیان این مطلب كه تشكیلات صرفاً آموزش تئوری نیست و كارهای عملی جزء لاینفك آن می باشد ، بیانگر روح همكاری و همبستگی و اتحاد اعضای تشكیلات است و مواج بودن طناب بیانگر پویایی اعضاء می باشد .
رنگ آبی آسمانی موج هم یادآور كمال و آرامش روحی است كه در تركیب با رنگ سبز آرامش و سبكبالی را القاء می نماید .
سوگند :
سوگند ( قول ) پیشتازان و فرزانگان شایسته (دورة ابتدایی)
بسم ا... الرحمن الرحیم
من + كه یك پیشتاز / فرزانة شایسته هستم + قول می دهم كه + به اندازة توانایی ام +

* دستور های الهی را + انجام دهم ،

* صادقانه رفتار كنم ،

* و پیرو + قوانین دسته + و رسد باشم . صلوات

سوگند ( قول ) پیشتازان و فرزانگان جوینده (دورة راهنمایی)

بسم ا... الرحمن الرحیم

من در پیشگاه الهی+ عهد و پیمان می بندم + كه به اندازه توانایی ام +

وظیفه ام را نسبت به دستورهای الهی + انجام داده + و مقررات و اصول تشكیلات دانش آموزی را + كه برگرفته از نظام مقدس جمهوری اسلامی است + رعایت نمایم .

همیشه در حفظ و سرافرازی میهنم + كه خونبهای شهدای عزیز است + تلاش كنم .

تن خود را توانا + خِرد خود را بیدار + و روان خود را پاك نگه دارم . صلوات

سوگند پیشتازان و فرزانگان سیار (دورة متوسطه)

بسم ا... الرحمن الرحیم

من در پیشگاه الهی+ عهد و پیمان می بندم + كه به اندازه توانایی ام +

وظیفه ام را نسبت به دستورهای الهی + انجام داده + و مقررات و اصول تشكیلات دانش آموزی را + كه برگرفته از نظام مقدس جمهوری اسلامی است + رعایت نمایم .

همیشه با همدلی ، همفكری و همكاری + در جهت حفظ و آبادانی میهن سرافرازم + تلاش نمایم .

تن خود را توانا + خرد خود را بیدار + و روان خود را پاك نگه دارم . ( صلوات ) .

شعار 

*شعار كلی اعضای پیشتازان و فرزانگان شایسته ( دوره ابتدایی ) با تأكید بر هم دلی ، هم فكری و همكاری افراد در گروه و دسته و تیم ، (كوشش كن ) می باشد . بنا براین شایسته است تا اعضاء با تلاش و كوشش به اهداف مورد نظر برسند .

* شعار كلی اعضای پیشتازان و فرزانگان جوینده ( دورة راهنمایی ) (( آماده باش )) برای هم دلی ، هم فكری و همكاری می باشد . پیشتازان و فرزانگان همیشه آماده انجام كارهای مفید و تلاش برای پیشرفت و ترقی می باشند .

* شعار كلی پیشتازان و فرزانگان سیار عبارتند از (همدلی ، همفكری ، همكاری) 

كه در دورة متوسطه پیشوند (خدمت كن ) به آن اضافه می شود ( خدمت كن از طریق هم دلی ، هم فكری ، همكاری ) .

روش 

روش پیشتازان و فرزانگان شایسته ( دورة ابتدایی )عبارتند از :

- كوشش كن برای یاد گرفتن مطالب و چیزهای تازه و مفید و فهمیدن و درك آنها

- كوشش كن برای بهتر انجام دادن خواسته های پدر ، مادر و بزرگترها

- كوشش كن برای انجام كارهای خیر و مفید برای مردم و اجتماع

- كوشش كن برای كسب موفقیتهای بیشتر در گروه و رسد 
- و ....

روش پیشتازان و فرزانگان جوینده ( دوره راهنمایی ) (( تلاش كن برای انجام كار نیك )) است . 

- پیشتازان و فرزانگان حداقل هر روز یك كار نیك انجام می دهند و سعی می كنند به هم نوعان و مردم نیازمند كمك و خدمت كنند .

- كارهای نیك و خیر حتما نباید خیلی دشوار و مهم باشد بلكه مسئله اصلی این است كه حتما حداقل روزی یك كار نیك انجام شود .
روش پیشتازان و فرزانگان سیار ( دورة متوسطه )
انجام كار مفید برای دیگران بدون چشمداشت به دریافت مزد و بدون انتظار شنیدن پاسخی تشكر آمیز ، روش پیشتازان و فرزانگان سیار است . یكی از هدفهای اساسی تشكیلات دانش آموزی در این مرحله ، درونی كردن و عادت دادن اعضاء به این روش است تا آن ها افرادی با تجربه و كامل شوند ، بطوری كه مقام والای انسان بودن را درك كرده و ارزش خویشتن خدایی خویش را مقام خلیفه الهی روی زمین است ، بدانند .
هم چنین نیروهای ارزشمند وجود خویش را كه شعاعی از قدرت لایزال خالق هستی است ، بالاتر از مسائل مادی و كالاهای تجاری بدانند و همه كارها و تلاش های خود را صرفاً برای پول انجام ندهند ، بلكه خدماتی را به نفع دیگران و برای رضای خداوند و رضایت خاطر خویش انجام دهند و مفید بودن برای دیگران برایشان لذت بخش باشد .
مفاد سوگند ، قول و تعهد ، منش ها ، شعار و روش ، همه شوق خدمت به دیگران را ایجاد و تقویت می كند و تشكیلات پیشتازان و فرزانگان سازمان دانش آموزی نیز نیازمند كمك وهمكاری و خدمت كلیه اعضای آن می باشد 
بنابراین شایسته است تا اعضای تشكیلات دانش آموزی پیشتازان و فرزانگان كه از خدمات این سازمان برخوردار شده اند و دوره های آموزشی و خودسازی را طی كرده اند .به هر شكل ممكن به سازمان و تشكیلات خود كمك نمایند .
بدیهی است یكی از بهترین نوع خدمت آنان ، كمك به مربیان گرو ها ، در ادارة گروه به عنوان یاور مربی می باشد .همچنین در سایر بخش های تشكیلات پیشتازان و فرزانگان نیز شرایط مناسبی برای خدمت اعضاء فراهم است تا تجارب خود را بكار بندند و اداره امور سازمان را برعهده گیرند .
منش ها :

منش های پیشتازان و فرزانگان شایسته ، ابتدایی عبارتند از :

1- ادب و خوش خلقی 2 – راستی و درستی 3- یاری و مهربانی 4 – دوستی با طبیعت 

منش های پیشتازان و فرزانگان جوینده  راهنمایی عبارتند از :

1- ادب و خوش خلقی 2 – راستی و درستی 3- یاری و مهربانی 4 – دوستی با طبیعت 5- دیانت و معنویت 6- نظم پذیری و قانون مداری 7- میهن دوستی 8- تلاش و صرفه جویی 

منش های پیشتازان و فرزانگان سیار متوسطه :

پیشتازان و فرزانگان در دورة متوسطه دارای 12 منش می باشند كه با 8 منش آن در مقاطع ابتدایی و راهنمایی آشنا شده اند . تأكید می گردد كه در این دوره یك پیشتاز و فرزانه باید كلیه منش ها را بداند و خود را متصف به آنها نماید .

1- ادب و خوش خلقی 2 – راستی و درستی 3- یاری و مهربانی 4 – دوستی با طبیعت 5- دیانت و معنویت 6- نظم پذیری و قانون مداری 7- میهن دوستی 8- تلاش و صرفه جویی 9- شجاعت و دلیری 10 – عدل و انصاف 11- مسئولیت پذیری و مشاركت جویی 12- تدبیر و تفكر .

1- ادب و خوش خلقی :

یك پیشتاز و فرزانه به بزرگترها احترام می گذارد و در همه حال ادب را رعایت می كند و با روش های پسندیده با دیگران نشست و برخاست می كند . او در گفتار و كردار بسیار مودب است و رعایت ادب و حیا را می نماید و از انجام كار و یا گفتن سخنی كه موجب ملامت شود ، شدیدا پرهیز می كند .
ادب:امام علی (ع) : نیکوترین ادب آن است که تو را از گناهان باز دارد.امام صادق (ع) : بهترین چیزی که پدران برای فرزندان خود به ارث میگذارند ، ادب است نه مال ، زیرا مال از بین میرود و ادب باقی می ماند.

2- راستی و درستی :

پیشتازان و فرزانگان در راست گویی و درست كرداری نیز پیشتاز هستند . گفتارشان همیشه راست و صحیح و كردار و اعمالشان درست و دقیق است . 

. پاكی وراستی: پیش آهنگ راستگو است و از بدی و ناپاكی دوری می كند.

راستگویی از اعمال نیكوی انسانی و نزد دین و خرد از جایگاه ویژه ای برخوردار است. فطرت پاك انسان ایجاب می كند كه آدم سالم و متعادل، دل و زبانش یكسو و هماهنگ باشد، ظاهر و باطنش یكی باشد و آنچه را باور دارد بر زبان جاری كند. اگر انسان به آثار معجزه‌آسای راستگویی پی برده باشد بیشتر شیفته‌ی راستگویی می‌شود و راستگویی را جزئی از برنامه‌های زندگی خود قرار می‌دهد. نخستین تأُثیری که صدق و راستی از خود به یادگار می‌گذارد مسأله جلب اطمینان و اعتماد در همکاریهای دسته‌جمعی است. 
می‌دانیم که اساس زندگی انسان کار گروهی است و هنگامی کار گروهی امکان پذیر است که افراد گروه نسبت به یکدیگر اطمینان داشته باشند و اطمینان در صورتی حاصل می‌شود که 
صداقت و امانت در میان افراد گروه حاکم باشد.

3- یاری و مهربانی:

پیشتاز و فرزانه همیشه و همه روز سعی در انجام كارهای خوب دارد و خود را یاور و مددكار دیگران می داند و به اطرافیان و دوستان و حتی افرادی را هم كه نمی شناسد اگر نیاز به كمك داشته باشند ، یاری می كند .

4- دوستی با طبیعت :

پیشتاز و فرزانه همیشه دوستدار طبیعت می باشد و در حفظ و پاكیزگی محیط اطراف ، پارك ها ، جنگلها و كوهستان و ... كوشش می نماید .

5- دیانت و معنویت :

یك پیشتاز و فرزانه در عین حالی كه با نشاط ، پرشور و شاداب است ، اهل پاكی و پارسایی و دینداری است و برنامه زندگی خود را بر اساس خدا محوری و دین باوری بنا كرده و بر مبنای اصول الهی عمل می كند .

6- نظم پذیری و قانون مداری :

یك پیشتاز و فرزانه باید در همه امور منظم بوده و انظباط را سرلوحه تمام كارهای خود قرار دهد . هم چنین در همه حال نسبت به رعایت قانون و قانون مداری اهتمام ورزد .

7- میهن دوستی :

پیشتازان و فرزانگان چون از فرزندان با ایمان این آب و خاك هستند ، كشور و میهن اسلامی خود را دوست دارند و به آن عشق می ورزند و در جهت آبادانی و سرسبزی آن می كوشند و در حفظ و نگهداری آن جانبازی می كنند .

8- تلاش و صرفه جویی :

تلاش و صرفه جویی یكی از كارهایی است كه یك پیشتاز و فرزانه باید در همه امور خود در نظر داشته و آن را رعایت نماید . پیشتاز و فرزانه می داند كه صرفه جویی ، كم مصرف كردن نیست ، بلكه به معنی درست مصرف كردن می باشد .

9- شجاعت و دلیری :

پیشتاز و فرزانه در برابر دشواریها ، حوادث سخت و ناملایمات شجاعانه می ایستد و محكم و استوار مقاومت می كند 

10- عدل و انصاف :

پیشتاز و فرزانه همیشه و در همه حال و برای همه كس عدالت را رعایت نموده و در رفتار و گفتارش منصفانه عمل می نماید ، چرا كه همیشه خدا را در نظر داشته و خود را در محضر خدا می بیند . بنا براین رعایت عدل و انصاف را بر خود ضروری می داند .

11- مسئولیت پذیری و مشاركت جویی :

پیشتاز و فرزانه همیشه در انجام وظایفی كه به عهده اش می باشد ، احساس مسئولیت نموده و آن را به نحو احسن انجام می دهد ، چرا كه او باید در تعهد و وظیفه شناسی ، الگوی مناسبی برای دیگران باشد و انجام این فعالیت ها را وظیفه انسانی خود می داند و در اموری كه مربوط به ایشان می باشد ، مشاركت می نماید .

12- تدبیر و تفكر :

پیشتاز و فرزانه در انجام همه امور اندیشه نموده و با برنامه ریزی عمل خواهد كرد .


علامت پیشتازان و فرزانگان 

پیشتازان وفرزانگان به این صورت علامت می دهند:

در حالی كه كف دست راست رو به جلو قراردارد ، سه انگشت وسط كنار هم و بطور ایستاده و انگشت شست روی ناخن انگشت كوچك قرار گرفته است .

نكته 1 : در پیشتازان بازو در امتداد شانه و ساعد و آرنج نیز عمود بر آن می باشد ( یعنی بین بازو و ساعد زاویة 90 درجه درست می شود ) ، اما در فرزانگان ساعد و بازو در كنار بدن قرار می گیرد .

شرح و تفسیر علامت :

در علامت پیشتازان و فرزانگان قرار گرفتن انگشتان به شكل مورد نظر علل خاصی دارد كه عبارتند از :

سه انگشت وسط نشانه سه جزء قول و سوگند و میثاق می باشد و یادآور تعهد اعضای سازمان به مفاد آن است .

خاطر نشان می گردد كه این سه جزء در نشان و آرم سازمان نیز به صورن نمادین وجود دارد . 

انگشت شست كه روی ناخن انگشت كوچك قرار گرفته ، كنایه از روحیه حمایت بزرگترها از كوچكترها و قوی از ضعیف است و همچنین به معنی اطاعت پذیری كوچكترها از بزرگترها می باشد .

موارد استفاده از علامت :

پیشتازان و فرزانگان عضو تشكیلات دانش آموزی سازمان در مواقع ذیل علامت می دهند :


1- هنگام ادای قول ، سوگند و سوگند پرچم .

2- هنگام كسب اجازه از مقامات بالاتر سازمان و مربی و سردسته و سرتیم برای صحبت كردن .

3- هنگام معرفی خود به دیگر اعضای تشكیلات .

4- هنگام معرفی خود به سایر اعضای تشكیلات نوجوانان و جوانان كشورهای دیگر (این علامت بین المللی است )
5- برای دعوت به سكوت و جلب توجه حضار در جلسات (چنانچه متوجه شدیم كه مربی سردسته ، سرتیم یا یكی از مسئولین علامت می دهد ، ما نیز باید بلافاصله علامت داده و سكوت كنیم و منتظر دستورهایی كه داده می شود باشیم .

سلام پیشتازان و فرزانگان 

پیشتازان و فرزانگان به روش ذیل سلام می دهند :


انگشتان دست راست را به حالت علامت گرفته و دست را با سرعت و نرمی از مقابل بدن بالا آورده و طرف راست پیشانی قرار می دهند ، بطوریكه نوك انگشتان در كنار ابروی چشم راست و كف دست با زاویه 45 درجه به طرف جلو قرار گیرد و سپس با سرعت و نرمی دست را پایین آورده و كنار بدن می چسبانند . 

در تمام این مرحل ، دست چپ بصورت مشت شده بطوریكه انگشت شست روی خط دوخت شلوار قرار دارد به سمت چپ بدن چسبیده است .

هنگام سلام دادن باید بازو و بدن زاویه قائمه و ساعد و آرنج با بازو زاویه 45 درجه بسازند .
سلام پیشتازان و فرزانگان اگر خوب و صحیح و سریع انجام گردد ، بسیار خوشایند و زیبا خواهد بود و موجب جلب محبت و صمیمیت در مخاطبِ سلام می شود .

اعضای تشكیلات پیشتازان و فرزانگان چه وقت سلام می دهند ؟

در موارد ذیل سلام سازمانی (تشكیلاتی ) داده می شود :

1- برای ادای احترام به پرچم مقدس جمهوری اسلامی ایران 

2- برای ادای احترام به رهبر معظم انقلاب اسلامی 

3- برای ادای احترام به ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

4- برای ادای احترام به مسئولین رده های مختلف تشكیلاتی

5- هنگام مواجهه با مربی گروه ، معاون گروه ، سردسته و سرتیم

6- هنگام جدا شدن از مربی گروه ، معاون گروه ، سردسته و سرتیم

7- برای اظهار ادب و احترام به سایر اعضاء كه به منزله احوالپرسی نیز می باشد .

8- 

یادآوری

1- سلام دادن پیشتازان و فرزانگان در همه مقاطع تحصیلی یكسان است .

2- سلام تشكیلاتی در هنگامی داده می شود كه فرد ، ملبس به لباس فرم تشكیلات باشد .

دست دادن پیشتازان و فرزانگان 

هرگاه دو نفر پیشتاز یا فرزانه با هم روبرو می شوند پس از سلام ، انگشتان دست راست را به حالت علامت درآورده ، دست یكدیگر را می گیرند و با محبت می فشارند .

در هنگام دست دادن ، 3 انگشت وسط ، كنار هم و انگشت كوچك و انگشت شست در كنار انگشت كوچك و انگشت شست نفر مقابل قرار می گیرد .

مربیان و سایر مسئولین سازمان و تشكیلات پیشتازان و فرزانگان نیز وقتی به هم می رسند و همدیگر را ملاقات می كنند ، به همین طریق با هم دست می دهند .

سلام دادن نیز در همه مقاطع تحصیلی به همین شیوه است .

علت دست دادن به روش پیشتازان و فرزانگان 

علت استفاده از این طریقه دست دادن كه با دست دادن افراد معمولی تفاوت دارد این است كه اعضای سازمان و تشكیلات ، هنگام دست دادن به خاطر آورند كه عضو سازمان بزرگ و گسترده ای هستند كه بر سه محور قول و سوگند و میثاق متعهد شده اند .
لباس و علائم آن 
لباس پیشتازان از پیراهن ، شلوار، كلاه ، كفش ،دستمال گردن و لباس فرزانگان از مانتو ، شلوار ، مقنعه و كفش و دستمال گردن تشكیل شده است .
روی لباس هر پیشتاز یا فرزانه علائم و نشان هایی دوخته و نصب می شود كه نشان دهندة مرحله آموزش و گذشت سنوات عضویتی است

خبر نگار پانا پیشتازان و فرزانگان
نظرات() 


زجتههلببحخلخخخخخخخخخخخخخل
یکشنبه 1 اسفند 1395 06:26 ب.ظ
خوبه ولی غلط املایی زیاده
محمد حسین دادگر محبی
دوشنبه 18 بهمن 1395 06:56 ب.ظ
سلام خیلی خوب وعالی
پاسخ نیما محمدی : تشکراز توجهتون
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


درباره وبلاگ:آرشیو:


آخرین پستها:


صفحات جانبی:


نویسندگان:


آمار وبلاگ:The Theme Being Used Is MihanBlog Created By ThemeBox